Dobrovolnictví

 

 • je činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.
 • o dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným, může jít o peníze, věci, čas, úsilí a nežádá za to žádnou finanční náhradu.

Proč být dobrovolníkem

 • touha být užitečný ostatním a mít z toho dobrý pocit
 • touha pomoci ostatním a tím zkvalitnit svůj život, protože mohu pomoci slabším a potřebným, kteří mou pomoc potřebují a oceňují tím, že jim má činnost dává potěšení a radost.
 • touha uplatnit se v komunitě lidí jako zodpovědný člověk, ale také to, že získám novou zkušenost, přátelství, styky, dobrý pocit

S čím dobrovolník může v Domově Mladá pomoci

 • individuálními návštěvami, povídáním, vyprávěním
 • s předčítáním knih, časopisů, společný poslech muziky
 • s doprovodem na procházky, společenské a sportovní akce, výlety
 • s doprovodem na úřady a nákupy
 • dalšími nápady jak oživit zaběhlé zvyklosti

Práva a povinnosti dobrovolníka

Dobrovolnictví se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Dobrovolník je seznámen s kodexem, který obsahuje jeho práva a povinnosti

Práva dobrovolníka:

 • být seznámen se svými právy a povinnostmi
 • dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce pomáhat
 • dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl vykonávat v organizaci včetně obsahové a časové náplně
 • vykonávat činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka
 • na zaškolení, výcvik, trénink, supervizi a pojištění
 • na kontakt a spolupráci s koordinátorem projektu, případně supervizorem
 • právo říci „ ne „ nebude-li činnost vyhovovat jeho zájmům a schopnostem
 • vědět, zda vykonaná činnost byla efektní, má možnost účastnit se hodnocení

Povinnosti dobrovolníka:

 • splnit úkoly, ke kterým se zavázal, to znamená trávit s klientem volný čas na jeho zakázce v dohodnutém čase a navštěvovat supervizi, porady apod.
 • dodržovat mlčenlivost o osobních informacích klientů, pokud se s nimi při své činnosti setká
 • informovat koordinátora o svém zdravotním stavu, pokud to činnost, kterou vykonává, vyžaduje
 • znát a brát na vědomí své limity (časové, fyzické apod.)
 • v případě jakýchkoliv potíží či nejasností osobně kontaktovat koordinátora projektu
 • v případě nenadálého úrazu či nehody dopravit klienta k nezbytnému ošetření, případně poskytnout první pomoc
 • ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat