GDPR

Zpracování osobních údajů

Poskytovatel sociálních služeb Domov Mladá p. o., Rakouská 552, 289 23 Milovice (dále jen „správce“), dbá ochrany osobních údajů, a v rámci činnosti poskytovatele sociálních služeb provádí pouze zákonné a transparentní zpracování osobních údajů za pomoci vhodných organizačních a technických opatření.

Při zpracování osobních údajů se řídí těmito zásadami:

Zákonnost zpracování – na základě některého ze zákonných důvodů. Například ve vztahu k zaměstnancům se jedná o uzavření pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ. Z hlediska hlavní činnosti organizace je cílem sjednání smlouvy o poskytování sociálních služeb, evidence žadatelů o službu, …. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a dále na základě smluvního vztahu existujícího mezi správcem a subjekty údajů.

Zabezpečení zpracování – správce při zpracování osobních údajů využívá technické a organizační prostředky tak, aby zabezpečil veškeré osobní údaje. Správce bez zbytečného odkladu informuje subjekty údajů v případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti jejich osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody.

Transparentnost – veškeré osobní údaje správce zpracovává s vědomím subjektů údajů a teprve poté, co je podrobně informuje o rozsahu, účelech a době zpracování a jejich právech vyplývajících z platné právní úpravy.

Rozsah zpracování – správce pracuje pouze s těmi osobními údaji, které nezbytně potřebuje pro splnění sledovaných účelů, nebo jejichž zpracování vyžaduje platná právní úprava.

Přesnost údajů – díky pravidelnému kontaktu se subjekty údajů a vhodným nastavením vnitřních procesů dochází k neustálé kontrole úplnosti a přesnosti osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů – správce předává osobní údaje dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech, tedy zejména zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům zdravotní péče, úřadům práce apod.

 

Správce v žádném případě nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným subjektům nebo do třetích zemí.