How can we help you?

Domácí řád

Domov pro osoby se zdravotním postižením Mladá, příspěvková organizace

Vydal:Domov pro osoby se zdravotním postižením Mladá, příspěvková organizace, Rakouská 552, 289 23 Milovice
Vypracoval:Mgr. Tereza Palánová, ve spolupráci s vedením organizace
Datum vydání:24. 1. 2022
Odpovědná osoba:Bc. Helena Vodičková
Schváleno:

Datum:

Podpis:

Mgr. Tereza Palánová

24. 1. 2022

Účinnost od:1. 2. 2022

I. Úvodní ustanovení

Domácí řád upravuje práva a povinnosti uživatelů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Mladá, příspěvková organizace (dále jen „Domov Mladá“) na adrese Rakouská 552, Milovice Mladá, a situace související s poskytováním služby, a je závazný pro uživatele služby, jejich opatrovníky, zákonné zástupce, rodinné příslušníky, návštěvy, zaměstnance, praktikanty, brigádníky, dobrovolníky a další osoby, které nejsou s Domovem Mladá v pracovněprávním vztahu.

II. Základní údaje

Kontaktní údaje: Domov Mladá, příspěvková organizace

Rakouská 552

Milovice – Mladá, PSČ 289 23

IČO: 49534971

Webové stránky: www.domovmlada.cz

Zřizovatel: Středočeský kraj

Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov

Statutární zástupce: Mgr. Tereza Palánová, ředitelka organizace

Tel.: 773995886

e-mail: tereza.palanova@domovmlada.cz

Místo poskytované služby: Rakouská 552, 289 23 Milovice

Poslání a cíle

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Mladá, příspěvková organizace v Milovicích je poskytovat přiměřenou individuální podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo zdravotního, tělesného či kombinovaného postižení. Cílem služby je rozvinout osobní schopnosti a možnosti každého člověka, poskytnout mu domov a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život odpovídající životu jeho vrstevníků v přirozené komunitě.

Cílová skupina

Cílovou skupinu našich uživatelů tvoří děti, mládež, střední generace i senioři s mentální postižením a lidé s kombinovaným či tělesným postižením.

Uživatelé sociální služby jsou v maximální možné míře zapojeni v rámci terapií do běžných aktivit, kdy cílem je rozvinout osobní schopnosti a možnosti každého člověka, poskytnout mu domov a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život odpovídající životu jeho vrstevníků v přirozené komunitě.

DOZP Mladá

Služba Domova pro osoby se zdravotním postižením Mladá, příspěvkové organizace v Milovicích je určena lidem s mentálním, zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, kteří jsou závislí na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 3 let bez věkového omezení. Kapacita služby je 65 lůžek.

Denní stacionář

Služba Denního stacionáře Mladá, příspěvkové organizace v Milovicích je určena osobám s mentálním, zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením, se sníženou soběstačností, které jsou závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 3 let do 50 let. Kapacita služby je 7 míst.

Komu službu nemůžeme poskytnout?

  • osobám s nestabilizovanou duševní poruchou se sklony k agresivnímu chování;
  • osobám, které by z důvodu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách narušovaly kolektivní soužití;
  • osobám, kterým byla v předchozích 6 měsících vypovězena smlouva z důvodu porušení povinností;

V Domově se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kromě zajištění stravování a ubytování služba obsahuje tyto činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

e) sociálně terapeutické činnosti,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

g) základní sociální poradenství.

Nezaopatřeným dětem se v Domově poskytuje osobní vybavení (prádlo, šatstvo, obuv)
a některé služby (např. stříhání vlasů, holení, pedikúra).

Práva uživatele či osoby nesmí porušovat práva druhých osob.

III. Ubytování

Uživateli je po jeho příchodu do Domova Mladá poskytnut pokoj, který mu byl na základě předchozí domluvy přidělen.

Vybavení pokoje poskytnuté Domovem Mladá nadále zůstává jeho majetkem a uživatel s ním musí zacházet šetrně.

Uživatel má dle svého rozhodnutí možnost přihlásit se v Domově k trvalému pobytu.
Na základě písemného souhlasu ředitele toto přihlášení zajistí uživatel, uživatel se svým podpůrcem, zákonný zástupce, opatrovník či sociální pracovnice.

V Domově Mladá jsou jedno až čtyř lůžkové pokoje. Uživatel může kromě svého pokoje využívat společní prostory uvedené ve smlouvě o poskytování sociální služby.

Uživatel si může vybavit pokoj vlastním zařízením dle svého přání a finančních možností po dohodě s vedoucí sociální sekce a klíčovým pracovníkem. Přitom je povinen zohledňovat vnitřní uspořádání pokoje, podmínky ochrany zdraví a požární ochrany a názor spolubydlících, pokud se jedná o společné prostory.

Uživateli není dovoleno přechovávat nebezpečné předměty, zbraně, jedovaté látky, věci hygienicky závadné, nelegální návykové látky nebo jakékoliv věci v nadměrném množství. Pokud uživatel tyto věci po výzvě poskytovatelem bezodkladně neodstraní, budou odstraněny poskytovatelem na náklady uživatele.

Chovat vlastní zvíře může uživatel při zajištění souhlasu ředitele organizace a pracovního týmu, souhlasu spolubydlících a při zajištění vhodných podmínek pro dané zvíře.

Stěhování uživatele v rámci Domova Mladá konzultuje pracovní tým s uživatelem, případně jeho zákonným zástupcem. Konečné stanovisko má ředitelka Domova Mladá. Přestěhování je oznámeno opatrovníkovi nebo zákonnému zástupci.

IV. Majetek uživatele

Osobní věci uživatele jsou ve spolupráci s ním, případně opatrovníkem v den zahájení poskytování služby sepsány, popřípadě vyfotografovány a zaevidovány do IS Cygnus. Osobní věci uživatele jsou označovány podle potřeby. Pokud je potřebuje uživatel označit, zajistí toto sociální pracovnice.

Pokud si uživatel přeje využívat služeb prádelny je třeba prádlo označit (výšivka
na nenápadném místě – označí zaměstnanec prádelny).

Elektrické spotřebiče může uživatel samostatně používat po vyhodnocení míry rizika. Pokud si uživatel pořídí elektrický spotřebič, je neprodleně povinen informovat sociální pracovnici. U vlastních spotřebičů má uživatel povinnost provádět revize.

Uživatel si může uložit do úschovy Domova Mladá své finanční prostředky, dokumenty a doklady. Majetek větších rozměrů (tj., které se nevejdou do trezoru) Domov Mladá neuschovává. Úschova je rovněž využita v situacích, kdy si uživatel nedokáže sám bezpečně výše uvedený majetek zajistit a toto je vyhodnoceno jako nepřiměřené riziko. Výdej majetku probíhá po dohodě s pracovníky.

V. Soukromí

Každý uživatel má právo dostat klíče od pokoje nebo skříně. Pokud nedokáže manipulovat s klíči, může mít zevnitř pokoje nainstalovaný otočný zámek, nebo dle potřeby zajistí zamykání a odemykání pokoje pracovník.

Do pokoje uživatele mohou chodit jiné osoby pouze s jeho souhlasem.

VI. Stravování

Příprava stravy je zajišťována vlastní kuchyní s možností odhlášení stravy a vlastní přípravou z vlastních finančních prostředků. Pracovníci průběžně informují uživatele o zdravém, příp. dietním stravování. Strava se podává na pokoji, v jídelnách a společenských místnostech.

Orientační časy podávání stravy jsou:

snídaně 7:30 – 8:30

oběd 11:00 – 12:00

svačina 15:00

večeře 17:30 – 18:30

V případě, že není uživatel v době podávání stravy přítomen a nebo stravu odmítá, pracovník stravu uchová v ledničce na oddělení a nabídne možnost pozdějšího ohřátí a podání.

Uživatel má možnost dle nabídky ze dvou jídel dle jídelního lístku. Jídelníček je klientům k dispozici 1 týden předem na nástěnkách každého patra. Výběr hlásí uživatel pracovníkovi, příp. provede pracovník výběr stravy na základě pozorování a identifikace oblíbených jídel či rozhovoru s rodinou. Klientům, kteří si z jakéhokoli důvodu nemohou jídelníček přečíst, personál dá z nabídky obědů na výběr (piktogramy, foto) a druh jídla jim ústně přiblíží.

Za sestavení jídelního lístku zodpovídá stravovací komise a jídelníček je schvalován lékařem a ředitelkou. V případě výjezdu mimo Domov Mladá si uživatel může objednat obědový nebo svačinový balíček.

Uživatel je povinen ukládat potraviny na místa dle jejich charakteru (rychle se kazící do ledničky apod.) a kontrolovat pravidelně, zda se nekazí. Potraviny zkažené nebo prošlé je uživatel povinen odstranit.

V případě potřeby si uživatel může své potraviny označit či požádat o označení pracovníka.

Ke spokojenosti se stravou se mohou uživatelé vyjadřovat ihned, v rámci komise pro stravování nebo podáním podnětu či stížnosti.

VII. Úklid

Úklid je v Domově Mladá zajištěn v rámci základních činností. V rámci udržení nebo rozvoje schopností se uživatelé podílí na úklidu vlastních a společních prostor domácnosti či oddělení dle míry soběstačnosti. Uživatelé dle míry soběstačnosti mohou mít uzavřenu pracovní smlouvu na úklid společných prostor v případě, že to odpovídá jejich zájmům a schopnostem a podílejí se na úklidu vycházejícího ze základních činností.

VIII. Hygiena

V Domově pečují uživatelé o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi a pořádek
ve svém pokoji, pokud jim to dovoluje jejich psychický a zdravotní stav.

Povinností uživatele je dodržovat zásady osobní hygieny. V případě, že je nedodržuje, a mohl by tím ohrožovat zdraví ostatních uživatelů či snižovat kvalitu jejich soužití (zápach apod.), je povinen umožnit vstup pracovníka do svého pokoje, a nebo mu umožnit provést nutná opatření k nápravě.

Koupání se provádí dle individuální potřeby uživatele. Koupání za dohledu či podpory pracovníků se provádí při zhoršeném zdravotním stavu uživatelů, nebo v případě, že potřebují při osobní hygieně pomoc druhé osoby.

K dodržování osobní hygieny patří holení, stříhání a úprava vlasů, pedikúra. S nabídkou těchto služeb ve městě je uživatel seznámen při nástupu do Domova a průběžně během pobytu. Krom široké nabídky těchto služeb ve městě může být uživatelovi nabídnuto zprostředkování této služby v prostorách Domova (a to zejména při nepříznivém zdravotním stavu).

Pokud uživatel využívá služeb prádelny, mají možnost odevzdat prádlo každý den. K dispozici je také klientům pračka, kde si mohou sami dle manuálu prádlo vyprat.
Čistírnu a opravu oděvů a obuvi si klient hradí sám.

Je povoleno kouřit jen ve vyhrazených prostorách.

IX. Ochrana osobních údajů uživatele

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost, která je součástí pracovní smlouvy a etického kodexu zaměstnanců Domova Mladá Shromažďování a zpracování osobních údajů odpovídá platným obecně závazným legislativním normám. Uživatel je seznámen při podpisu smlouvy s dokumentem Zásady ochrany osobních údajů uživatelů.

X. Odpovědnost za škodu

Uživatel odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládat své jednání a posoudit jeho následky. Uživatel chrání majetek svěřený do užívání a majetek dalších spolubydlících. Dovolují-li mu to schopnosti, hlásí ztrátu nebo poškození neprodleně pracovníkovi. O způsobu náhrady rozhodne ředitel Domova Mladá.

XI. Noční klid

Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 do 6:00 hodin. V době nočního klidu nesmí být uživatelé rušeni. Vyjímku tvoří poskytnutí nezbytné ošetřovatelské nebo léčebné péče, popřípadě vykonání náležitého dohledu. Pokud vstává uživatel dříve, je veden ke klidovým činnostem, aby nerušil druhé uživatele.

Hlavní vchod do budovy („červený“) se uzamyká v 16:00 z důvodu bezpečnosti. Po této hodině se používají zvonky umístěné na vstupních dveřích u hlavního vchodu („červený“) nebo u bezbariérového vchodu denního stacionáře.

Na základě individuální domluvy mezi klientem a vedoucím pracovníkem (vedoucí 1. či 2. oddělení) je klientovi trvale poskytnut klíč od vstupních dveří.

XII. Samostatný pohyb uživatele

Uživatel se může pohybovat samostatně anebo v doprovodu pracovníka podle vyhodnocení míry rizika. Uživateli je doporučeno oznamovat svůj odchod a přibližnou dobu návratu pracovníkovi sloužícímu na příslušném oddělení.

XIII. Pobyt mimo domov

Uživatel, nebo opatrovník oznamuje včas odjezd domů nebo návrat z domova z důvodu poskytování stravy a přípravy léků a to nejlépe v pracovní den předem do 13.00 hodin dopoledne.

Pokud se uživatel chystá k pobytu mimo Domov a chce tzv. finanční vratku, musí tento pobyt předem oznámit personálu konajícímu službu.

Za předem oznámený pobyt se považuje oznámení ústní, písemné či telefonické,
a to nejméně 24 hod. předem.

Z důvodu přípravy stravy uživatel nahlásí předpokládaný den a čas návratu. Pokud se pobyt mimo Domov prodlouží, je vhodné o tom informovat personál (z důvodu odhlášení stravy).
Pokud tak uživatel neučiní, stravu uhradí dle aktuálního ceníku.

Vyrovnání plateb za dobu pobytu mimo Domov bude provedeno způsobem a v termínu podle uzavřené smlouvy.

XIV. Návštěvy

Uživatel může přijímat návštěvy neomezeně s ohledem na stanovený noční klid.

Uživatel může přijímat návštěvy ve všech společných prostorách Domova.

Návštěva pokojů je možná pouze se souhlasem uživatele či jeho spolubydlících.

Návštěva se ohlásí u personálu konajícího službu. Návštěvy se individuálně zaznamenávají do karty klienta v PC, a to např. z důvodu podávání zpráv opatrovnickému oddělení soudu, OSPOD.

Z důvodu pandemické či jiné nenadálé situace může být čas, rozsah či způsob z rozhodnutí ředitelky omezen.

XV. Nástup do Domova Mladá

Přijímání klienta do Domova je přítomna sociální pracovnice a vedoucí pracovník oddělení.

S uživatelem je uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb, kterou měl možnost
si předem prostudovat (k dispozici na webových stránkách, při předchozím setkání předá sociální pracovnice).

Uživatel nezletilý nebo omezený ve svéprávnosti přichází v doprovodu zákonného zástupce či opatrovníka, který ho zastupuje v právním jednání. Uživatel, který má svého podpůrce a souhlasí s jeho přítomností, přichází v doprovodu tohoto podpůrce.

Uživatel při nástupu předloží občanský průkaz či svůj rodný list a rozhodnutí o výši příspěvku na péči (pokud je jeho příjemcem). Pokud klient pobírá důchod, jehož výše nepostačuje na úhradu stravy a pobytu, je třeba předložit platný důchodový výměr.

Z tohoto výměru bude spočítána snížená úhrada. V případě, že uživatel (opatrovník) nemá zájem o snížení úhrady a rodina souhlasí s doplacením služeb, je uzavřena Dohoda o spoluúčasti.

XVI. Zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče

Uživatel má možnost využívat lékařské péče v Domově. Smluvní lékař zde zabezpečuje základní preventivní a léčebnou péči.

Při podezření na infekční onemocnění je léčen dle pokynů lékaře či přeložen na infekční oddělení nemocnice.

Vyšetření a výkony, které vyžadují odbornou specializaci, jsou poskytovány
ve zdravotnickém zařízení.

Smluvní lékaři Domova Mladá:

Praktický lékař pro dospělé: MUDr. Oxana Tauchenová

Pediatr: MUDr. Marie Chocholová

Neurolog a psychiatr: MUDr. Zdeněk Holoubek

Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle příslušného zákona. Ordinovanou léčbu a podávání léků zajišťují registrované zdravotní sestry. Rehabilitace je prováděna kvalifikovaným personálem v oboru fyzioterapie.

Uživatel dochází na rehabilitaci na základě doporučení odborných lékařů.

V Domově Mladá je provozována také hiporehabilitace (rehabilitace prostřednictvím koně) a canisterapie (léčebný kontakt psa a člověka) na základě souhlasu uživatele (zákonného zástupce, opatrovníka) a v souladu s doporučením lékaře.

XVII. Vzdělávání

Vzdělávání uživatelů je zajišťováno v souladu se školským zákonem (§ 16 zákona č. 561/2004 Sb.).

U uživatelů je prováděno pedagogicko – psychologické vyšetření. Domov Mladá spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem Praha (SPC při ZŠ a SŠ, Vinohradská 54, 120 00 Praha). Záznam o průběhu vyšetření a závěr zhotovuje a rozesílá SPC. Vyšetření zajišťují zákonní zástupci, zletilý uživatelé či opatrovníci nebo za jejich souhlasu speciální pedagog.

Vzdělávání klientů Domova Mladá je zajišťováno Základní školou Lysá nad Labem, Komenského 1534. Základní škola má v Domově zřízeny 3 třídy, kde probíhá výuka uživatelů. Školní vzdělávání je možné dle zájmu zajistit i v blízkém okolí, ale vždy záleží na kapacitě a rozhodnutí dané školy.

XVIII. Pracovní příležitosti klientů

Dle zájmu, schopností a možností může být uživatel zaměstnán v rámci činnosti organizace.

Domov ve spolupráci s jinými organizacemi zajišťuje pracovní příležitosti v zařízení
i mimo zařízení, a to v souladu s individuálními potřebami a schopnostmi uživatelů.

VIII. Individuální plánování

V rámci poskytování sociálních služeb je s každým uživatelem individuálně plánováno. Individuální plány vychází z potřeb, přání a cílů klienta. Každý uživatel má určeného klíčového pracovníka, který s ním plán tvoří a podporuje jeho realizaci.

Do procesu individuálního plánování může být přizván opatrovník, podpůrce, zákonný zástupce nebo blízký člověk uživatele, kterého člověk určí.

XIX. Prohlídka Domova

Prohlídka Domova cizími osobami je povolena pouze se souhlasem ředitele. V případě nepřítomnosti ředitele vydává souhlas pověřený zástupce nebo vedoucí oddělení.

Prohlídka, exkurze Domova musí být uskutečněna tak, aby vždy respektovala práva uživatelů. Uživatelé jsou předem seznámeni s konáním takovéto exkurze.

XIV. Stížnosti

Uživatel má právo podat stížnost na poskytování sociální služby. Stížnost může podat přímo, přes jinou osobu, poslat poštou nebo emailem na adresu organizace uvedené v úvodu tohoto řádu, zatelefonovat, případně vhodit do schránky stížností v kterémkoliv patře Domova Mladá.

O možnostech podání stížnosti je uživatel informován při příjmu do Domova. V hale, na nástěnce 1. patra a 2. patra Domova je vyvěšen návod k podání stížnosti.

Stížnost bude vyřešena do 30 dnů od podání stížnosti. Stěžovatel dostane na stížnost odpověď. Anonymní stížnost je vyvěšena na nástěnce u jídelny v budově po dobu 14 dnů.

Postup pro podání a vyřízení stížnosti blíže specifikuje standard č. 7, do kterého má každý uživatel, jeho podpůrce, zákonný zástupce, opatrovník či občan možnost nahlédnout, vyhotovovat zápisky či si ho okopírovat.

XV. Úhrada nákladů

Úhradu za poskytované služby hradí uživatel, zákonný zástupce či opatrovník ve výši sjednané ve smlouvě.

Je-li dítě do Domova umístěno na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření, stanoví úhradu za stravu a za péči rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte.

Při nástupu do Domova je dohodnut způsob platby. Během pobytu může uživatel zvolit jiný
a více mu vyhovující způsob.

Na žádost uživatele, zákonného zástupce či opatrovníka může být do pokladny klientů uložena finanční hotovost u pokladní pro sociální věci.

XVI. Opatření omezující pohyb osob

V případě přímého ohrožení zdraví a života uživatele nebo jiných osob může být použito opatření omezující pohyb osoby a to konkrétně fyzické úchopy, podání léčivých přípravků na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti, případně může být užit pokoj uživatele jako místnost zřízená k bezpečnému pobytu. V případě užití těchto opatření je informován opatrovník nebo jiná osoba, kterou uživatel určí. O použití tohoto opatření je vyhotoven zápis.

XVII. Porušování vnitřních pravidel domácího řádu

Jestliže uživatel porušuje vnitřní pravidla Domova, je upozorněn zaměstnancem Domova
na možné následky takového chování.

Za hrubé porušování Domácího řádu je považováno: nerespektování soukromí spolubydlících, krádeže, poškozování majetku spolubydlícího nebo organizace. Dále vyhrožování fyzickým napadením či přímo fyzické napadení, fyzické nebo psychické týrání uživatele nebo pracovníka, zneužívání jiného uživatele, požívání nebo přechovávání nelegálních omamných látek a další protiprávní jednání uživatele, která by mohla obsahově naplňovat skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu.

Uživatel, opatrovník či zákonný zástupce jsou seznámení s domácím řádem Domova Mladá při podpisu smlouvy a dále při jeho změně. Uživatel je povinen dodržovat Domácí řád Domova Mladá.

Uživatel nebo opatrovník či zákonný zástupce jsou seznámeni s tím, že porušování Domácího řádku může být důvodem k výpovědi Smlouvy o poskytování sociální služby.

Výpověď smlouvy o poskytování sociální služby ze strany příspěvkové organizace Domova Mladá z důvodu porušení Domácího řádu musí obsahovat výčet porušení a přehled opatření zvýšené individuální péče a podpory uživateli, za kterých nebylo docíleno nápravy.

XVIII. Závěrečná ustanovení

Jednotliví vedoucí jsou povinni seznámit s Domácím řádem své podřízené. Při podpisu smlouvy o poskytování sociální služby je sociální pracovník a vedoucí příslušného úseku povinen seznámit nového uživatele s tímto Domácím řádem.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.