How can we help you?

 >  > Individuální plánování

Individuální plánování

Domov Mladá plánuje poskytování služeb se všemi klienty nehledě na jejich zdravotní, mentální či duševní stav. Tím naplňujeme požadavek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve vztahu k individuálnímu plánování sociální služby.

Domov Mladá ve svém veřejném závazku se hlásí k poskytování takových služeb, které povedou klienty k samostatnému a soběstačnému životu a které zajistí respektující přístup s důrazem na zachování důstojnosti a budování partnerského vztahu mezi personálem a klienty.

Individuální plánování začínáme z poznávání potřeb a přání klienta a z hodnocení zvládání všech nezbytných pro život úkonů (hygiena, orientace v prostředí, mezilidská komunikace, finanční gramotnost, sociální kontakty, realizace ve studiu či zaměstnání apod.). Hodnocení provádíme dle doporučené MPSV metodiky zjišťování nezbytné míry podpory. Pracujeme v týmu, aby výsledek byl nestranný a poskytoval reálný obraz současného stavu. Hodnocení provádíme vždy v přítomnosti klienta a s jeho aktivní účastí (pokud to samozřejmě umožňuje jeho zdravotní stav).

Během trvání poskytování služby hodnocení opakujeme. Díky tomu prohlubujeme vzájemný vtah s klientem, více ho poznáváme a jsme schopni reagovat na průběžné zdravotní, sociální a emoční změny, které během života přichází.

Individuální plánování zaměřujeme na kvalitní a všestranné poskytování všech našich služeb (od přímé péče po specializované služby jako např.: rehabilitace, pracovní nácviky, kreativní kroužky apod.). Stanovujeme si dlouhodobé a krátkodobé cíle. Na základě toho připravujeme harmonogram aktivit, které povedou k jejich naplňování.

Ne vždy a ne u všech klientů má smysl vycházet výlučně z progresivních cílů (tj. měřitelný posun). V takových případech místo progresivních cílů se zaměřujeme na kvalitu života. Udržujeme emoční stabilitu, zvyšujeme komfort, hledáme impulsy, na které klient reaguje, zavádíme aktivity, které rozbijí monotónní denní rutinu. Každý náš klient si zaslouží maximálně možnou pozornost, nehledě na to, zda je míru schopnosti aktivního vnímáni a komunikace.

Individuální plánování je odborná činnost, která vyžaduje odborné znalosti a dovednosti. Proto náš tým absolvuje pravidelná školení se zaměřením na individuální plánování. Sledujeme moderní trendy, spolupracujeme s odborníky a kolegy z jiných organizací. To nám pomáhá předejít tzv. „profesní slepotě“, kdy se z individuálního plánování stává rutinní, neosobní a zaběhlý koloběh.

Individuální plánování provádíme v týmu a vždy v přítomností klienta a s jeho aktivní účastí. Do procesu jsou přizváni i další zainteresované osoby (zákonní zástupci, opatrovníci, zaměstnance OSPOD, speciální pedagogové, rehabilitační pracovníci apod.). U komplikovaných případů konzultujeme postup s odborníky a kolegy z jiných organizací (vždy se souhlasem klienta či zákonných zástupců a opatrovníků).

Individuální plánování je pro nás zásadním nástrojem, který pomáhá dělat svoji práci dobře, profesionálně a ke prospěchu klienta a dalších zúčastněních stran.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.