Denní stacionář je ambulantní služba pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení:

  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby s kombinovaným postižením

Věková hranice pro poskytnutí služby: od 3 let věku do 50 –ti let

Provozní doba: pondělí až pátek od 7:00 do 16:30 hod

Kapacita služby: 7 klientů

Domov Mladá může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

– neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

– nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby

– zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí služby Domova Mladá (zdravotní stav osoby vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, osoba má akutní infekční onemocnění, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)

– osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Domov Mladá v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Domov Mladá v rámci  služby poskytuje tyto základní činnosti:

– poskytnutí stravy

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun na vozík, podání stravy, pomoc při pohybu)

– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně – výchovná činnost, procvičování motorických dovedností, vzdělávání, volnočasové a zájmové aktivity)

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při využívání veřejných služeb, informačních zdrojů, pomoc při aktivitách podporujících začleňování do kolektivu)

– sociálně terapeutické činnosti (aktivity vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností)

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv)

 

Sazebník úhrad za poskytované ambulantní služby v Domově Mladá

STRAVA

* provozní náklady činí 21 % z částky náklady na potraviny.

** uživatelům v denním pobytu se poskytuje snídaně, oběd a odpolední svačina

 

V případě, kdy uživatel neodebírá všechna jídla, může volit dle svého výběru a ceny jednotlivých:

 

PÉČE

Úhrada za péči je stanovena dle počtu hodin strávených v denním stacionáři, a to na základě přiznaného stupně příspěvku na péči (dále jen příspěvek), následovně:

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pokud se uživateli poskytuje dietní strava - zvyšují se částky stravovací jednotky o 8,- Kč na osobu a den, u diety diabetické o 14,- Kč na osobu a den.

 

Úkony péče – denní stacionář

Sazba za hodinu péče je stanovena na 50 Kč, pokud péče netrvá celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí (sazba je stanovena dle Vnitřní směrnice určující výši a způsob úhrady
za poskytování sociální služby v denním stacionáři Domova Mladá, čl. IV odst. 4).