Domov pro OZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen pro:

  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby se zdravotním postižením

Věková hranice pro poskytnutí služby: od 3 let věku, horní věková hranice není stanovena

Kapacita služby: 65 klientů

Domov Mladá může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

– neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

– nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby

– zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí služby Domova Mladá (zdravotní stav osoby vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, osoba má akutní infekční onemocnění, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)

– osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Domov Mladá v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Domov Mladá v rámci  služby poskytuje tyto základní činnosti:

– ubytování

– stravu

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun na lůžko či vozík, změna polohy těla, podání stravy, pomoc při pohybu)

–  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně – výchovná činnost, procvičování motorických dovedností, vzdělávání, volnočasové a zájmové aktivity)

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při využívání veřejných služeb, informačních zdrojů, pomoc při aktivitách podporujících začlěňování)

– sociálně terapeutické činnosti (aktivity vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností)

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv)

 

Sazebník úhrad za poskytované sociální služby v Domově Mladá platný od 1. 1. 2022

(podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění)

 

1. Ubytování (sazby na jeden kalendářní den)

 

2. Stravování (sazby na jeden kalendářní den)
domov pro osoby se zdravotním postižením

Pokud se poskytuje dietní strava – zvyšují se částky stravovací jednotky o 8 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 14 Kč na osobu a den.

 

 

3. Úkony péče

Domov pro osoby se zdravotním postižením:……………………… 100% příspěvku na péči